About this course

จากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้นของ School of Changemakers พบว่า การตั้งคำถามให้ถูกต้อง เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

การใช้เวลาตั้งคำถามให้ถูก หาให้เจอว่าปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน เป็นสิ่งที่ฟังดูธรรมดา แต่กลับทำยากที่สุดในกระบวนการแก้ปัญหา

เพราะคนส่วนมากมักจะมีมุมมองที่รับรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในใจมาอยู่แล้ว เมื่อลงมือทำจริงอาจจะเห็นแค่ action(การลงมือทำ) ไม่เห็น impact(ผลกระทบ) และคาดหวังได้แค่ output(ผลผลิต) แต่ไม่ใช่ outcome(ผลลัพธ์) 

หากเราศึกษาการสร้างนวัตกรรมจะพบว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (เช่นปัญหาสังคม หรือปัญหาชีวิตคน) การค้นหาปัญหาที่แท้จริงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลากว่า 30% ของเวลาทำงานทั้งหมด

นักสร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วยใช้เวลาในช่วงแรกไปกับ

 1. การระบุปัญหาให้ชัดเจนและการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหากับตัวผู้ทำ หากปัญหาไม่ชัดเจนตอนตั้งต้น จะใช้เวลานานในการทำความเข้าใจปัญหาและมองหาโอกาส และอาจจะล้มเลิกได้ง่ายๆ 
 2. ความท้าทายในกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่การกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล  
 3. เมื่อได้ข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์(Analyse) และสังเคราห์ (Synthesize) เพื่อให้ได้ความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา

ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ และฝึกฝน Insights Tanks จึงเป็น Platform ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความเข้าใจปัญหาที่คุณสนใจ เครื่องมือต่างๆ ใน Insight Tanks จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยากเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาและพัฒนาทักษะ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเชิงลึกที่เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา


หัวข้อการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่  1:  Scoping problem

ทำความรู้จัก Insight และขั้นตอนการหา พร้อมกับเลือกปัญหาที่สนใจ

 • What is insight? : ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคืออะไร
 • Finding insight journey:  เส้นทางการหา ​Insight
 • Exploring problem: สำรวจแง่มุมต่างๆ ของปัญหาที่สนใจ
 • Scoping: เลือกปัญหาที่สนใจ 

(2 VDOs , 1 Readings , 2 Worksheets ~ 70 mins) 


สัปดาห์ที่ 2: Conducting secondary research

เรียนรู้การหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งต่างๆ ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

 • How to conduct secondary research: การศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหา

(1 VDO, 2 Readings , 1 Worksheets ~ 75 mins) 


สัปดาห์ที่ 3: Preparing to empathise

ฝึกตั้งประเด็นและเตรียมคำถามสัมภาษณ์

 • Why and how to empathise: ทำความเข้าใจความสำคัญของการเข้าอกเข้าใจคน และวิธีการเรียนรู้การตั้งคำถามแบบต่างๆ
 • Interview topics & questions: เรียนรู้การตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่สนใจ และการตั้งคำถามเพื่อสัมภาษณ์

(1 VDOs , 1 Readings ,  2 Worksheets ~ 110 mins) 


สัปดาห์ที่ 4-5: Empathising stakeholders

เรียนรู้และทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • How to empathise : การทำความเข้าอกเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
 • Interview activity: กิจกรรมออนไลน์/ออฟไลน์สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
 • Self-Reflection: ทบทวนตัวเองหลังจากสัมภาษณ์ 

(1 VDO , 1 Readings , 2 Worksheets , 1 Activity ~ 115 mins ) 


สัปดาห์ที่ 6: Extracting Insight 

เรียนรู้เกี่ยวกับสังเคราะห์ข้อมูล(Synthesis) และวิธีการ

 • What is synthesis and how? : การสังเคราะห์ข้อมูลคืออะไร และทำอย่างไรเพื่อให้ได้ Insight เรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการสังเคราะห์ข้อมูล 
 • Synthesis activity: สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง หรือ ทำร่วมกับโค้ช โดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากในสัปดาห์ที่ 1-2-3 มาสังเคราะห์ เพื่อให้เห็น ช่องว่าง โอกาส  และข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ที่จะนำไปสู่การออกแบบแนวทางแก้ไข 
 • Synthesis review: ทบทวนสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปช่องว่าง โอกาส หรือ Insight ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล 

(2 VDO , 1 Readings , 3 Worksheets , 1 Activity ~ 285 mins)