4 Challenges

ความท้าทายที่เป็นโจทย์ของ Insight Tanks 2020

สถานการณ์โคโรน่าไวรัสทำให้เราทุกคนจำเป็นต้องปรับวิถีชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว นอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่ทุกๆ ฝ่ายกำลังช่วยกัน ยังมีความท้าทายสำหรับเราทุกคน ณ วันนี้ คือ เราจะปรับตัวเพื่อพาตัวเองและสังคมรอบข้างไปสู่ความ “ปกติ” ใหม่ (new normal) ได้อย่างไร

หลายคนกล่าวว่า Covid-19 เป็นตัวเร่งปฏิกริยาให้เกิดความปั่นป่วน(Disruption) ในทุกวงการ  เหมือนพายุที่พัดเอาสิ่งที่ฉาบอยู่ผิวหน้าออกไป ปัญหาต่างๆ ที่เราเคยมองไม่เห็น หรืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมาก่อน จึงโผล่ขึ้นมาพร้อมๆ กัน ทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ความเหลื่อมล้ำ ไปจนถึงพฤติกรรมของคนในสังคม  ความสามารถในการปรับตัวของเราแต่ละคนไม่เท่ากัน คนที่สามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้คงมีเพียงหยิบมือ แต่ยังมีคนอีกจำนวนมากมายที่ได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัว ช่วงที่ผ่านมาเราทุ่มเททรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แก้ปัญหาสำคัญและเร่งด่วนเพื่อสู้ภัยไวรัส

ระยะเวลาต่อจากนี้จะเป็นการปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ มองปัญหาในระยะกลาง-ยาวมากขึ้น Insight Tanks #2 จึงอยากเชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมเรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก เพื่อทำความเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ปัญหา มองหาโอกาส และแนวทางการอยู่ร่วมกับปัญหานี้ด้วยกัน

ประเด็นความท้าทายที่เราอยากชวนมาสำรวจไปพร้อมกัน คือ การมองอนาคตกับ Covid-19 ว่ามีประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้างที่ยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสังคมเข้าไปช่วย แก้ไข พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เข้าสู่ “ความปกติ” ใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของเราทุกคนที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่บ้าน การเรียนทางไกล และการรักษาระยะห่างในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม  แต่ยังมีกลุ่มเปราะบางที่เราอาจจะไม่ทันได้นึกถึง ทั้งในชุมชนของเราและสังคมในภาพรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้เข้าเรียน ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และไม่เรียนต่อ ซึ่งการศึกษาเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เป็นโอกาสและความหวังในการพัฒนาทักษะ เพิ่มรายได้ ตัดวงจรความยากจนจากรุ่นสู่รุ่น กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์มาช่วยถ่างช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่ปกติยากจะมาบรรจบกันอยู่แล้วให้กว้างขึ้นไปอีก 

สำหรับว่าที่นักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ School of Changemakers ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสำรวจ ทำความเข้าใจปัญหา ดึงเอาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเราออกมาช่วยกัน Co-creating the new normal!

(เนื้อหาบางส่วนอยู่ในระหว่างการจัดทำ)